Posunúť nadol
//Na Slovensku padajú mosty

Na Slovensku padajú mosty

Ľudia začali stavať mosty už v dávnej histórii, pretože sa potrebovali presúvať cez rieky alebo  údolia. Medzi prvé mosty patrili lávky z kmeňov stromov. Neskôr sa stavali drevené mosty, mosty s kamennými piliermi alebo závesné lávky. Mnoho mostov patrí medzi historické skvosty a viaceré sú zapísané v svetovom dedičstve UNESCO. Mnohé pretrvali stáročia, niektoré až tisícročia nielen vďaka konštrukčnému riešeniu a ľudskému umu, ale aj pravidelnej rekonštrukcii a údržbe. Za najstarší most sa považuje most v Girsu (územie niekdajšej Mezopotámie), ktorý pochádza z tretieho tisícročia pred našim letopočtom a predstavuje fascinujúci dôkaz schopností ľudstva v minulosti. Mnoho mostov predstavuje architektonické dominanty a sú známe po celom svete. Kto by nepoznal napríklad Golden Gate Bridge v San Franciscu.

Dnešným mostom dal podobu pokrok, ktorý sa začal vďaka industrializácií, rozvoju technológií a nových materiálov. Dopyt po výstavbe mostov vo svete stále rastie. U nás sa stavajú  prakticky všade, na cestách I. až III. triedy, diaľniciach, rýchlostných komunikáciách, na komunikáciách pre chodcov a cyklistov. Pri výstavbe mostných konštrukcií, ktoré často patria medzi technicky náročné, je veľmi dôležité dohliadať na celý proces výstavby. Po ich dokončení nesmieme zabúdať na pravidelnú kontrolu stavu mostnej konštrukcie a ich údržbu. To u nás predstavuje momentálne veľký problém.  Na Slovensku máme viac ako 23 000 mostov. Veľké množstvo z nich je v zlom technickom stave. Dôvodov tohto stavu nájdeme hneď niekoľko. Zlá koncepcia návrhu a nízka kvalita realizácie, nevykonávanie pravidelných prehliadok, finančne podcenená údržba alebo neodborná dohliadacia a hodnotiaca činnosť, vysoké náklady na údržbu a rekonštrukciu aj priame environmentálne dopady rekonštrukcií (uhlíková stopa, odpad).

Pri havárii mosta v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa stala 31. júla 2020 sme mohli vidieť, čo sa môže stať, keď sa mosty pravidelne nekontrolujú a nerekonštruujú. Podobným prípadom mohol byť aj most v Podbieli, ktorý musel byť uzavretý pre zlý stav v roku 2015. Pri diagnostike  mosta boli zistené vážne statické poruchy. Na nosníkoch boli viditeľné trhliny. Identifikovaná bola aj výrazná deformácia mostu, ktorá bola spôsobená nadmerným kmitaním nosnej konštrukcie pri prejazdoch ťažkej dopravy. Zistená bola aj silná korózia predpínacej výstuže na nosníkoch. Na základe zistených informácií o stave mosta sa rozhodlo most okamžite uzavrieť.  Naďalej však prebiehala diagnostika mosta, ktorej cieľom bolo navrhnúť najefektívnejšie riešenie na jeho rekonštrukciu.

Most v Podbieli.
Pohľad na pád poškodených nosníkov po prerezaní priečneho predpätia.

Ďalším prípadom bol most v obci Nižná. Obec je vzdialená len 2 km od obce Podbiel. V roku 2012 bol zistený zlý technický stav mosta. Neskoršia diagnostika mosta ukázala, že jeho stav sa zhoršil o dva stupne a je v havarijnom stave. Diagnostikou mosta bolo preukázané, že most vykazoval závažné poruchy nosnej konštrukcie, podobne ako pri moste v Podbieli. Oba mosty boli postavené v rovnakom období a rovnakou technológiou.

Najnovším prípadom je uzavretie mosta medzi obcami Kysak a Veľká Lodina na východe Slovenska. Most bol postavený v roku 1967 a od toho času neprešiel väčšou rekonštrukciou. Na základe prehliadky z roku 2017 bol most zaradený do kategórie 4 (uspokojivo stavebno-technický stav). 11. 8. 2020 most uzavreli. Aktuálne sa hľadajú finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu.

Na Slovensku je mnoho mostov, ktoré potrebujú urgentnú diagnostiku a následnú  rekonštrukciu. Každý deň po mostných konštrukciách prejde veľké množstvo áut, kamiónov, vlakov, chodcov a cyklistov. Preto je potrebné tieto problémy riešiť, aby nedochádzalo k veľkým tragédiám ako sa stalo napr. v talianskom Janove. Katedra stavebných konštrukcií a mostov sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti orientuje na výskum skutočného pôsobenia kovových a betónových stavebných konštrukcií a mostov, ako aj na problémy súvisiace s hodnotením existujúcich stavebných konštrukcií a mostov. V rámci spolupráce s praxou katedra vykonáva odbornú, posudkovú a poradenskú činnosť, do ktorej patrí aj diagnostika mostov. Naša spoločnosť potrebuje mať viac kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa budú problematike mostov venovať.  Na stavebnej fakulte UNIZA vzdelávame odborníkov pre túto oblasť a tým sa snažíme prispieť k zlepšeniu týchto problémov.

  • 1,900 views
  • 0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close