Posunúť nadol
Domov

Čo môžem študovať?

Študenti majú príležitosť získať vzdelanie v 4 študijných programoch bakalárskeho štúdia, v 8 programoch inžinierskeho štúdia a 4 programoch doktorandského štúdia. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní pre svoje teoretické znalosti, praktické zručnosti a tvorivý potenciál. Po skončení bakalárskeho štúdia môžeš plynule prejsť na inžinierske štúdium a stať sa skutočným profesionálom v prestížnych a lukratívnych odboroch.

Bakalárske šúdium

Geodézia a kartografia

Absolvent bakalárskeho štúdia je kvalifikovaný odborník pre geodéziu a kartografiu. Trojročné štúdium je zamerané na automatizáciu meračskej, výpočtovej a zobrazovacej činnosti geodeta. Študenti absolvujú dvojtýždňové terénne cvičenie na konci prvého a druhého ročníka štúdia a musia absolvovať prax v geodetických firmách. Absolventi môžu pracovať v štátnej správe a súkromných firmách alebo začať podnikať v danej oblasti, prípadne pokračovať v inžinierskom štúdiu na iných fakultách.

Bakalárske šúdium

Pozemné staviteľstvo

Absolventi získajú úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby. Po zvolení si zo širokého spektra voliteľných predmetov orientovaných na stavebnú fyziku a CAD projektovanie sa môžu ďalej profilovať. Uplatnenie nájdu v projektových organizáciách a realizačných firmách zameraných na manažment, výstavbu, údržbu a obnovu budov.

Bakalárske šúdium

Staviteľstvo / Civil Engineering

Študijný program je spoločný pre nadväzujúce študijné programy inžinierskeho štúdia dopravného staviteľstva. Absolventi bakalárskeho štúdia sa uplatnia priamo v procese investičnej výstavby dopravných a pozemných stavieb ako stavbyvedúci alebo dispečeri stavebnej výroby, v stavebnej projekcii alebo štátnej správe či stavebno-obchodných spoločnostiach.

Tento študijný program je akreditovaný pre výučbu v anglickom jazyku v dennej forme.

Bakalárske šúdium

Technológia a manažment stavieb

Absolventi štúdia sú plne akceptovaní v stavebných spoločnostiach a uplatňujú sa v útvaroch investičnej prípravy a realizácie stavieb, v správe a údržbe dopravných stavieb. Absolventi vedia analyzovať a riešiť problémy stavebnej výroby, optimalizovať postupy a zavádzať nové technológie.

ING

Inžinierske štúdium

Pozemné staviteľstvo

Absolvent získa primerané prírodovedné a technické vzdelanie a základné vedomosti z oblasti spoločenských a ekonomických disciplín, pochopí a osvojí si podstatné vedomosti, pojmy, princípy a teórie architektonických konštrukcií a teórie techniky prostredia budov a ďalších inžinierskych disciplín na základe ich ekologickej, materiálnej, statickej, fyzikálnej, energetickej, technologickej, ekonomickej a manažérskej podstaty.

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent získava hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, umožňujúce mu navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie. Študijný program je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania.

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať a prevádzkovať inžinierske stavby a s primeranou mierou samostatnosti a tvorivosti vykonávať výskum. Získa potrebné teoretické znalosti z oblasti analýzy a navrhovania dopravných stavieb, ktoré mu umožnia navrhnúť bezpečné a spoľahlivé konštrukcie a udržateľné územné systémy. Získa potrebné znalosti na plánovanie a hodnotenie dopravnej infraštruktúry, pre stabilitu a ekologickú udržateľnosť územia.

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close