Základy kariéry si postavíš u nás
Stavebná fakulta UNIZA v Žiline

Chcem zistiť viac
Študuj
staviteľstvo
Študuj
geodéziu a kartografiu
Študuj
pozemné staviteľstvo
Študuj
technológiu a
manažment stavieb
Študuj
inžinierske konštrukcie a
dopravné stavby
Študuj
nosné konštrukcie
budov
Študuj
plánovanie dopravnej
infraštruktúry
Študuj technológiu,
manažment a
informačné systémy
v stavebníctve

ČO MÔŽEM ŠTUDOVAŤ?

Na stavebke môžeš študovať v 4 študijných programoch bakalárskeho štúdia, 5 programoch inžinierskeho štúdia a 4 programoch doktorandského štúdia.

Bakalárske študijné programy

Trojročné štúdium je zamerané na automatizáciu meračskej, výpočtovej a zobrazovacej činnosti geodeta. Na konci prvého a druhého ročníka absolvuješ dvojtýždňové terénne cvičenie ako aj prax v geodetických firmách. Po skončení štúdia môžeš pracovať v štátnej správe a súkromných firmách alebo začať v danej oblasti podnikať. Ďalšou možnosťou je pokračovanie v inžinierskom štúdiu v programe plánovanie dopravnej infraštruktúry.

Ako absolvent tohto programu získaš úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby. Profilovať sa môžeš prostredníctvom širokého spektra voliteľných predmetov orientovaných na stavebnú fyziku a CAD projektovanie. Uplatnenie nájdeš v projektových organizáciách a realizačných firmách zameraných na manažment, výstavbu, údržbu a obnovu budov.

Ako absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatníš priamo v procese investičnej výstavby dopravných a pozemných stavieb, ako stavbyvedúci alebo dispečer stavebnej výroby, v stavebnej projekcii alebo v štátnej správe či stavebno-obchodných spoločnostiach.

Tento študijný program je akreditovaný pre výučbu v anglickom jazyku v dennej forme. Nadväzujú naň programy inžinierskeho štúdia dopravného staviteľstva.

Ako absolvent tohto študijného programu budeš plne akceptovaný v stavebných spoločnostiach a môžeš sa uplatniť v útvaroch investičnej prípravy a realizácie stavieb, či v správe a údržbe dopravných stavieb. Budeš schopný analyzovať a riešiť problémy stavebnej výroby, optimalizovať postupy a zavádzať nové technológie.

Inžinierske programy

V odbore pozemné staviteľstvo získaš primerané prírodovedné a technické vzdelanie a základné vedomosti z oblasti spoločenských a ekonomických disciplín. Pochopíš a osvojíš si pojmy, princípy a teórie architektonických konštrukcií a teórie techniky prostredia budov a ďalších inžinierskych disciplín na základe ich ekologickej, materiálnej, statickej, fyzikálnej, energetickej, technologickej, ekonomickej a manažérskej podstaty.

V odbore pozemné staviteľstvo získaš primerané prírodovedné a technické vzdelanie a základné vedomosti z oblasti spoločenských a ekonomických disciplín. Pochopíš a osvojíš si pojmy, princípy a teórie architektonických konštrukcií a teórie techniky prostredia budov a ďalších inžinierskych disciplín na základe ich ekologickej, materiálnej, statickej, fyzikálnej, energetickej, technologickej, ekonomickej a manažérskej podstaty.

Ako absolvent budeš schopný analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získaš hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, ktoré ti umožnia navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie.

Ako absolvent budeš schopný analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získaš hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, ktoré ti umožnia navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie.

Ako absolvent budeš schopný analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získaš hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, ktoré ti umožnia navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie.

Ako absolvent budeš schopný analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získaš hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, ktoré ti umožnia navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie.

Ako absolvent budeš schopný analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získaš hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, ktoré ti umožnia navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie.

Absolvent vie používať výpočtovú techniku s podporou softwarových aplikácií, aplikovať informačné systémy v stavebníctve vrátane GIS a BIM systémov a ich aplikácii, riadiť tím pracovníkov pri výstavbe zložitých pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb, pripravovať a riadiť výrobu stavebných dielcov, dokázať riadiť stavebnú firmu. Získava vedomostí z technológie stavieb, rekonštrukcie, obnovy, opráv a údržby najmä inžinierskych stavieb. Vie aplikovať získané vedomosti do stavebnej produkcie, rozhodovať sa s podporou manažérskych nástrojov, vedieť navrhovať, optimalizovať a realizovať stavby podľa modelového prístupu, kontrolovať kvalitu stavieb a akceptovať ekonomické riešenia.

Prečo STAVEBKA na UNIZA

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline ti poskytne zaujímavú kombináciu teoretických vedomostí a skúseností získaných v praxi. Ak je tvojim snom podieľať sa na veľkolepých pozemných projektoch alebo stavbách mostov, tunelov či priehrad, si tu správne!

Zaujali sme Ťa? Pridaj sa k nám!

//

Zamestnávatelia

AKÉ MÁM PO STAVEBKE UPLATNENIE?

Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní pre svoje teoretické znalosti, praktické zručnosti a tvorivý potenciál. Uplatňujú sa vo firmách na Slovensku aj vo svete.

Medzi najväčších zamestnávateľov našich absolventov patria firmy:

VIAC INFO O FAKULTE

Pár zaujímavých čísel o našej fakulte

0
Počet absolventov
0
Počet inžinierov
0
Počet zahraničných študentov
0
Priemerná mzda
// Absolventi

Naši úspešní absolventi

Zaujali sme Ťa? Pridaj sa k nám!

Prečítajte si viac o našich aktivitách

STAVEBNÁ FAKULTA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

MÁŠ OTÁZKY? KONTAKTUJ NÁS!

© Stavitelstvo.sk 2019 / All rights reserved.

Close